Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Školská rada > Jednací řád

Jednací řád

Článek 1

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“) v jeho platném znění.

Článek 2

Školská rada se schází ke svým zasedáním podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Termíny zasedání se stanoví s ohledem na působnost školské rady stanovené školským zákonem.

Článek 3

Schůze školské rady svolává předseda školské rady, popř. jeho zástupce. Podklady pro jednání zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon. Zasedání jsou neveřejná, pokud školská rada nerozhodne jinak. Přizvaní zástupci odborné veřejnosti ani ředitel školy nemají hlasovací právo.

Článek 4

Program jednání navrhuje předseda školské rady. Vychází přitom z povinnosti uložených školské radě školským zákonem, z podnětů a návrhů ze zákona oprávněných osob, z podnětů a návrhů členů školské rady, případně ředitele či zřizovatele školy. V úvodu svého jednání projednává školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů rady, popř. ředitele školy, pokud je k zasedání školské rady přizván. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady.

Článek 5

Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech svých členů při schvalování jednacího řádu a jeho změn, výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu včetně navrhování jeho změn a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.

Článek 6

O jednáních školské rady pořizuje písemný záznam pověřený člen školskou radou, v tomto záznamu jsou uvedeny výsledky hlasování. Z každého zasedání školské rady se pořizuje zápis, k němu se přikládá prezenční listina. Zápis se rozesílá všem členům školské rady, buď klasickou nebo elektronickou poštou. O závěrech přijatých na zasedání školské rady je bez zbytečného odkladu písemně informován ředitel školy.

Článek 7

Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce žáků školy, pedagogické pracovníky a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období. Součástí této informace jsou výsledky a průběh schvalování výroční zprávy o činnosti školy, výsledky a průběh schvalování školního řádu a pravidel pro hodnocení žáků nebo změn školního řádu a pravidel hodnocení žáků, jestliže byly projednávány. Školská rada zároveň uvede, zda a s jakým výsledkem byl projednáván návrh rozpočtu školy na další rok, vyjádření k rozboru hospodaření, popř. návrh opatření ke zlepšení hospodaření.

Usnesení o schválení nebo neschválení dokumentů, jejichž schvalování je uloženo zákonem, školská rada neprodleně předá zřizovateli školy a řediteli školy.

Článek 8

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení školskou radou.

O schválení dokumentů uvedených v §168 odst. 1 písm. b) až d) školská rada rozhodne do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada uvedený dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se zúčastní zřizovatel.

Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná výše uvedené dokumenty do 1 měsíce od jejich předložení zřizovatelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

Článek 9

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 7. 3. 2022